Genel Yetenek 2024 / Türkçe 2024


Türkçe 2024

TÜRKÇE

-(KPSS-YKS-TYT-AYT-DGS-ALES)

-AYRINTILI KONU ANLATIMI

-SORU ÇÖZÜMLERİ

-SORU ETKİNLİKLERİ

-ÜCRETSİZ DERS NOTLARI

-SINAVLAR

-KONU TARAMA SINAVLARI

-TEKRAR İZLEME İMKANI

-SORU SORMA İMKANI


ANLATILACAK KONULAR

Sözcüğün Anlam Özellikleri

Gerçek Anlam

Mecaz Anlam 

Terimsel Anlam

Sözcükte Anlam Olayları

Benzetme (Teşbih)

Eğretileme (İstiare)

Kişileştirme (Teşhis)

Kinaye (Değinmece) 

Mecazımürsel (Ad Aktarması)

Dokundurma (Tariz) 

Mübalağa (Abartma) 

Dolaylama

Güzel Adlandırma 

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri

Eş - Yakın Anlamlı Sözcükler

Karşıt (Zıt) Anlamlı Sözcükler

Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler

Somut - Soyut Anlamlı Sözcükler

Nitel-Nicel Anlamlı Sözcükler

Genel-Özel Anlamlı Sözcükler

Yansıma Sözcükler

Kalıplaşmış Söz Öbekleri 

İkilemeler

Pekiştirmeler 

Deyimler

Atasözleri 

Kalıplaşmamış Söz Öbekleri

Cümlenin Yorumu 

Cümlenin İletisi

Cümleden Çıkarılacak Kesin Yargı

Cümlede Vurgu 

Eş - Yakın Anlamlı Cümleler

Anlamca Çelişen Cümleler

Anlamlarına Göre Cümleler

Olumlu Cümleler 

Olumsuz Cümleler 

Soru Cümleleri

Ünlem Cümleleri 

Emir Cümleleri 

İçerdiği Duygu, Düşünce ve Duruma Göre Cümleler

Çıkarım 

Kanıksama

Saptama

Değerlendirme 

Yakınma - Sitem

Pişmanlık 

Ön Yargı

Olasılık 

Varsayım 

Tahmin

Şaşırma

Kuşku

Uyarı 

Öneri 

Anlam İlişkilerine Göre Cümleler 

Neden - Sonuç (Gerekçe) İlişkisi

Amaç - Sonuç İlişkisi

Koşul (Şart) Cümleleri

Anlatım Özelliklerine Göre Cümleler 

Öznel ve Nesnel Anlatım 

Tanım Cümleleri

Karşılaştırma Cümleleri

İçerik ve Üslup (Biçem) Bildiren Cümleler

Doğrudan Anlatım (Aktarma) Cümleleri

Dolaylı Anlatım (Aktarma) Cümleleri

Cümle Analizi (Cümle Değerlendirme)

Cümlenin Yapısı

Cümle Tamamlama

Cümle Oluşturma

Paragrafın Yapısı

Paragrafın Bölümleri ve Boşluk Tamamlama

Düşüncenin Akışını Bozan Cümleler 

Paragrafı İkiye Bölme

Paragraf Oluşturma

Paragrafta Yer Değiştirme

Paragrafın İçeriği 

Ana Düşünce 

Yardımcı Düşünceler

Paragrafta Anlatım Biçimleri

Açıklayıcı Anlatım

Tartışmacı Anlatım

Öyküleyici Anlatım

Betimleyici Anlatım 

Düşünceyi Geliştirme Yolları

Tanımlama 

Karşılaştırma

Örnekleme

Sesler

Ünlü Sesler ve Ünlü Uyumları

Ünsüz Sesler

Ses Olayları

Ünsüz Değişimi - Yumuşama

Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşme)

Ses Düşmesi

Ses Türemesi

Ulama

Dudak Ünsüzlerinin Benzeşmesi 

Ünlü Daralması 

Kökte Ünlü Değişimi

Yardımcı Sesler

Kök ve Gövde

Ekler 

Yapım Ekleri

Çekim Ekleri

Yapılarına Göre Sözcükler

İsim (Ad) 

Varlıkların Türüne Göre İsimler

Varlıkların Sayılarına Göre İsimler 

İsmin Hâlleri 

İsim Tamlamaları

Zamir (Adıl)

Kişi Zamirleri 

İşaret Zamirleri

Belgisiz Zamirler 

Soru Zamirleri 

İlgi Zamiri (Aitlik Eki) 

Sıfat (Ön Ad)

Niteleme Sıfatları 

Belirtme Sıfatları 

Adlaşmış Sıfatlar

Zarf (Belirteç)

Durum Zarfları

Yer-Yön Zarfları

Zaman Zarfları

Ölçü-Miktar Zarfları 

Soru Zarfları

Edat (İlgeç)

Bağlaç

Ünlem

Fiil (Eylem)

İş (Kılış) Fiilleri

Oluş Fiileri

Durum Fiileri

Fiillerde Kip 

Fiillerde Kişi

Fiillerde Olumsuzluk

Fiillerde Anlam (Zaman) Kayması

Fiillerde Çatı

Fiilimsiler

Fiilimsi Grupları

Yardımcı Fiiller

Ek Fiil (Ek-Eylem)

Cümle Türleri

Yüklemlerine Göre Cümleler

Öge Dizilişine Göre Cümleler

Yapılarına Göre Cümleler 

Cümlenin Ögeleri

Yüklem

Özne 

Nesne

Dolaylı Tümleç 

Zarf Tümleci

Edat Tümleci

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler 

Kısaltmaların Yazımı

Sayıların Yazımı 

Deyimlerin ve İkilemelerin Yazımı

Birleşik Kelimelerin Yazımı 

Bitişik Yazılan Birleşik Kelimeler 

Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler 

Yabancı Özel Adların Yazımı

Ses Olaylarıyla İlgili Yazım Kuralları

Nokta ( . ) 

Virgül ( , )

Noktalı Virgül ( ; )

İki Nokta ( : )

Üç Nokta ( ... ) 

Soru İşareti ( ? )

Ünlem İşareti ( ! )

Kısa Çizgi ( - )

Uzun Çizgi (–)

Tırnak İşareti ( “ ” )

Parantez ( )

Kesme İşareti ( ’ ) 

Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları 

Gereksiz Ek ve Sözcük Kullanımı

Çelişen Sözcüklerin Bir Arada Kullanımı 

Yanlış Ek ve Sözcük Kullanımı

Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanımı

Deyim-Atasözü Yanlışları

Anlam Belirsizliği

Mantık Hataları

Dil Bilgisine Dayalı Anlatım Bozuklukları

Fiil ve Yüklem Yanlışları

Özne - Yüklem Uyuşmazlığı 

Özne Eksikliği 

Nesne Eksikliği

Dolaylı Tümleç Eksikliği 

Zarf ve Edat Tümleci Eksikliği

Tamlama Yanlışları

Çatı Uyuşmazlığı

Örnek Videolar

   SES BİLGİSİ-1

Örnek Ders Notları


 

 • Toplam 28 Ders
 • 40 Saat
 • 1)   SES BİLGİSİ-150
 • 2)   SES BİLGİSİ-250
 • 3)   SES BİLGİSİ-360
 • 4)   YAZIM KURALLARI-160
 • 5)   YAZIM KURALLARI-250
 • 6)   YAZIM KURALLARI- 350
 • 7)   YAZIM KURALLARI- 450
 • 8)   YAZIM KURALLARI- 550
 • 9)   YAZIM KURALLARI- 650
 • 10)   YAZIM KURALLARI- 750
 • 11)   YAZIM KURALLARI- 850
 • 12)   NOKTALAMA İŞARETLERİ50
 • 13)   NOKTALAMA İŞARETLERİ-250
 • 14)   FİİLDE ÇATI50
 • 15)   FİİLİMSİLER51.17
 • 16)   FİİLLER VE EYLEMLER50
 • 17)   EK FİİL50
 • 18)   İSİMLER-150
 • 19)   İSİM TAMLAMALARI50
 • 20)   ZARFLAR50
 • 21)   KONU TEKRARI50
 • 22)   BİRLEŞİK FİİL50
 • 23)   SIFAT-150
 • 24)   zamir40
 • 25)   BAĞLAÇLAR50
 • 51)   Yapısına göre cümle50
 • 52)   Ögeler 130
 • 53)   Ögeler 2 40

Yorumlar